PrairieDog1.jpg

Black-tailed prairie dog
Sarah Hale